ࡱ> ZO\pJH Ba= ThisWorkbook=xx;T$8@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1[SO1[SO1.Times New Roman1[SO1 [SO1h>[SO1,>[SO1>[SO1>[SO1[SO1 Arial1 [SO1:[SO1[SO14[SO1 [SO1[SO1 [SO14[SO1<[SO1?[SO1>[SO1Arial1.Times New Roman1[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\) 0.00_                   P P        a   !ff " # $`  % & ' (     )@ @ @ @ @ @ X x@ @ )x@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ X @ @ @ @ )@ @ x@ @ )x@ @ @ @ X @ @ X @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ x@ @ @ @ X x @ @ *@ @ ||p܆6}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}-}# 00_)}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)?[$ -}A}& 00_)23[$ -}-}' 00_)}A}( 00_)[$ -}-}/ 00_)}(}0 00_)}-}1 00_)}A}2 a00_)[$ -}U}3 00_)[$ -##0.}}6 }00_)[$ -##0. }}7 00_)[$ -???##0.??? ??? ???}-}8 00_)}-}9 00_)}A}: }00_)[$ -}A}= e00_)[$ -}}> ???00_)[$ -???##0.??? ??? ???}}? ??v00_)̙[$ -##0. }(}@ 00_)}A}A 00_)[$ -}A}B 00_)[$ -}A}C 00_)[$ -}A}D 00_)[$ -}A}E 00_)[$ -}A}F 00_) [$ -}x}G00_) [$## }(}H 00_)}(}M 00_)}(}Z 00_)}(}\ 00_)}(}o 00_) 20% - @wr 1G 20% - @wr 1 ef % 20% - @wr 2G" 20% - @wr 2 ef % 20% - @wr 3G& 20% - @wr 3 ef % 20% - @wr 4G* 20% - @wr 4 ef % 20% - @wr 5G. 20% - @wr 5 ef % 20% - @wr 6G2 20% - @wr 6 ef % 40% - @wr 1G 40% - @wr 1 L % 40% - @wr 2G# 40% - @wr 2 L渷 % 40% - @wr 3G' 40% - @wr 3 L % 40% - @wr 4G+ 40% - @wr 4 L % 40% - @wr 5G/ 40% - @wr 5 L % 40% - @wr 6G3 40% - @wr 6 Lմ % 60% - @wr 1G 60% - @wr 1 23 % 60% - @wr 2G$ 60% - @wr 2 23ږ % 60% - @wr 3G( 60% - @wr 3 23כ % 60% - @wr 4G, 60% - @wr 4 23 % 60% - @wr 5G0 60% - @wr 5 23 %! 60% - @wr 6G4 60% - @wr 6 23 %"~vRk #h+h I}% $h 1=h 1 I}%O %h 2=h 2 I}%? &h 3=h 3 I}%23 'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ )8^ĉ 2 *8^ĉ 3 +8^ĉ 4 ,8^ĉ 5 -8^ĉ 6 .8^ĉ 7 /8^ĉ 8/8^ĉ 8 %0(c 1c 21c 2 %2}Y5}Y a% 3Gl;`GGl;` %OO4'^5 '^[0] 6{o{ }% 7hgUSCQQoQ ???%????????? ??? ?eQoeQ ̙ ??v% @ 0 ]vc  A@wr 1;@wr 1 O % B@wr 2;!@wr 2 PM % C@wr 3;%@wr 3 Y % D@wr 4;)@wr 4 d % E@wr 5;-@wr 5 K % F@wr 6;1@wr 6 F % Glʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\`2S4YNAmVV! ; ;% qshtjnmd@163.comchenyue5523@126.comyao.zhiming@163.comhhh3357@sina.comxinj@sj-hospital.orgnuclearj@163.comxmhan@zzu.edu.cnszdrshi88@163.comshaoli-song@163.comzhangguoxu502@sina.comimaginglu@hotmail.comwangzhiguo5778@163.comfsy224@aliyun.comrongtiannuclear@126.comyangmin@jsinm.org970082484@qq.comnjquwei@163.com741312488@qq.comroslyn_en@163.comyufeng9127@163.comliwang_512@163.comsrrshfalcon@126.comdaifish2005@163.comfengwangcn@hotmail.comliuhuipan1573@163.com pekyz@163.comhkmin25@163.com13681221974@163.comsunxiaoxindoc@sina.comdmjlzf2016@zju.edu.cn1663918881@qq.comjiaqiang4321@163.comyuxiaqing93@163.complumredlinda@163.comrxm1126@163.comgyongju@163.comchenweina030572@126.comjiangwen8576@163.comshi.hongcheng@zs-hospital.sh.cnyufei_021@163.comoyw1963@sina.comwanghui@xinhuamed.com.cnzhaozhen1982@126.com184365810@qq.comminfuyang@126.comchenbixi2015@163.com13611093752@163.com kcguy@163.competcenter@126.com397430504@qq.comhyxguobin@126.comtxh@jnu.edu.cnlilinhuaxi@sina.comtongjunyu0437@163.com1053149528@qq.comlovejingjie@126.comzuochuantao2000@126.coml_wang1009@foxmail.commiaoweibing@126.com956396864@qq.comliuhaiyan-1203@126.comhuoli@pumch.cntting_qiao@163.comwenxinchzt@aliyun.comzhao6324@163.com415372564@qq.com 71lu@163.com16030666@qq.comlb10363@rjh.com.cnweizhixiao196493@126.comqinaseu@163.comlvzwjs2020@163.comhzslxl@163.comevazhu@vip.sina.com863138869@qq.comzlphyx@163.comlildoc@163.comzhuhuananjing@163.comzhiyunjia@hotmail.comyungangsun@foxmail.comleochen0821@foxmail.comzhulin@bnu.edu.cn13938276142@163.com17776009918@163.comzkxiu1990@163.com1650555471@qq.comwenlanzhou@163.comzhangmr298@126.comailin@bjtth.orgliyijin16@163.com18321775325@163.com492967132@qq.comxknuclear@163.com452541436@qq.com491035086@qq.com1754559183@qq.comzhaojinhua1963@126.comxzhongyun@126.comhyl-0215@163.comligp62@126.comguanyihui@hotmail.com13909245902@163.comzmeng@tmu.edu.cnshihongcheng163@163.comzlz-330@163.comlinjianguo@jsinm.orgqiuling@jsinm.orgycj_wxd1978@163.com13904306576@139.comchangjing.zuo@qq.com1363077349@qq.comxiaohuan1164@163.com549691568@qq.comluorui0916@126.comchangcunwlj@163.comxinm_zhao@163.comlibaiqiangxia@163.com394916218@qq.com sd_zh@163.net172098819@qq.comhanjingyaya@126.comchang0405@126.com1013156249@qq.comxiongying57@163.comfull07@163.comyuetao-w@163.omxlzhang68@126.comxyluyamin@163.comzhxiangs@mail.sysu.edu.cnlisjnm123@163.comtao.hua@live.comnurseyangyang@163.comqting678@163.com15611145656@163.comgu_yushen1@aliyun.comichlijm@163.comhushuo2018@163.comyangxing2017@bjmu.edu.cnduanxj@pku.edu.cnrosyeyes@139.comzm11648@rjh.com.cnZYJGYEY@189.CN949324272@qq.comwenwanwan529@163.comxingzhe189@163.com xghcg@163.comsuli945@163.com597745601@qq.comxyyf0401@qq.comwangyunhua0801@csu.edu.cnlcggtt@163.comsonghongjun0826@163.com891486575@qq.comfangxie@fudan.edu.cnelean.zhang@hotmail.com707462902@qq.comkangqianzd@163.comt0317008@163.comwpp199411@163.com1242140927@qq.comliangyingkui2012@sina.comzhouxiang1103@126.com165495724@qq.comtc99m@sina.comjackie1992@126.comhuilee1990@163.commcm20040901@126.comjiepingsong@126.com18941757@qq.comannsmile1976@sina.comchengxiaojie2008@163.combreadycat@163.comeverydayhappy815@163.compyz15980890201@163.comHY321828-20210607-00032HY321828-20210613-00042liuft110@aliyun.comHY321828-20210623-00072HY321828-20210628-00090HY321828-20210628-00091HY321828-20210630-00119wqx99309320@163.comHY321828-20210706-00174HY321828-20210706-00175HY321828-20210708-00199435059547@qq.comHY321828-20210709-00207xuezhu1226@163.comHY321828-20210709-00212HY321828-20210710-00224czttmu@163.comyangjigang@ccmu.edu.cnHY321828-20210712-00244HY321828-20210712-00254HY321828-20210713-00280HY321828-20210713-00291xl_shao@126.comHY321828-20210714-00296housha515@163.comtanpost@163.comHY321828-20210714-00303clpcyh2007@126.comHY321828-20210714-00307daniel830517@163.comHY321828-20210714-00336sdshi222@163.comHY321828-20210715-00357523609120@qq.comHY321828-20210715-00368HY321828-20210715-00372HY321828-20210715-00374zhyxh_liangyingkui13HY321828-20210715-00379Linch @jlu.edu.cnHY321828-20210715-00389HY321828-20210715-00403HY321828-20210715-00404HY321828-20210716-00408HY321828-20210716-00419HY321828-20210718-00473manteyzhao@163.comzhangguogang@csu.edu.cnHY321828-20210718-00475HY321828-20210719-00525HY321828-20210719-00527dulei1276@163.comxubx301@163.comHY321828-20210719-00535HY321828-20210719-005571648430453@qq.comHY321828-20210719-00563HY321828-20210720-00605HY321828-20210720-00614KONGGUILIAN6666@163.comHY321828-20210720-00635HY321828-20210721-00650HY321828-20210721-00665HY321828-20210721-00681bixiao1311@163.comHY321828-20210721-00707HY321828-20210722-00720292566755@qq.comHY321828-20210722-00744HY321828-20210722-00749HY321828-20210722-00755905256428@qq.comHY321828-20210722-00757paciaxiao@163.comHY321828-20210722-00758HY321828-20210722-00795HY321828-20210723-00809HY321828-20210723-00812HY321828-20210723-00820HY321828-20210723-00840HY321828-20210723-00855HY321828-20210723-00867zuochangjing@qq.comttnmal@126.comHY321828-20210724-008892500540981@qq.comHY321828-20210724-00901HY321828-20210724-00904hy.wei0914@foxmail.comhuangrui1977@163.comHY321828-20210724-00911lilinnuclear@163.com13636325812@126.comHY321828-20210725-00955HY321828-20210725-00968HY321828-20210725-00972HY321828-20210725-00980guanfeng@jlu.edu.cnHY321828-20210725-0098318646697865@163.comHY321828-20210725-01002yangpeinuclear@163.comhwcai_hx@163.comHY321828-20210725-01009lihui52201@163.comdahaiwf@126.comHY321828-20210726-01040HY321828-20210726-01043HY321828-20210726-01069HY321828-20210726-01076xuyuping@jsinm.orgHY321828-20210726-01086HY321828-20210726-01092yichuangu123@163.compangyichuan@126.comShtjnmd@163.comHY321828-20210726-01157HY321828-20210726-01161HY321828-20210726-01162HY321828-20210726-01164mingyu324@163.comHY321828-20210726-01169505473702@qq.comHY321828-20210726-01191HY321828-20210726-01204zhangmingyu_118@163.comHY321828-20210727-01215HY321828-20210727-01240HY321828-20210727-01291zqfu16@163.com cheng.dengfeng@zs-hospital.sh.cnHY321828-20210727-01310HY321828-20210727-01312HY321828-20210727-01314HY321828-20210727-0131717839949055@163.comHY321828-20210727-01352cloudylanhuit@163.comHY321828-20210727-01353201511150129@mail.bnu.edu.cnHY321828-20210727-013672471876482@qq.comHY321828-20210727-01388HY321828-20210727-01393741615460@qq.comwangkezheng9954001@163.comHY321828-20210727-01401lxgf2222@163.comlixiangmed@gmail.comHY321828-20210727-01406HY321828-20210727-01412HY321828-20210727-01434gaobonn@163.comHY321828-20210727-01436chenqiang4875@163.comHY321828-20210727-01437HY321828-20210728-01438HY321828-20210728-01447HY321828-20210728-01459HY321828-20210728-01490HY321828-20210728-01499HY321828-20210728-01527HY321828-20210728-01542huaqian528@163.comliuzengli@126.comHY321828-20210728-01578414155073@qq.com1975xh0577@hust.edu.cnHY321828-20210728-01588HY321828-20210728-01590HY321828-20210728-01679HY321828-20210728-01692HY321828-20210728-01712HY321828-20210728-01718HY321828-20210729-01724785947035@qq.comHY321828-20210729-01745minkeyperfect@126.comHY321828-20210729-01761HY321828-20210729-01771HY321828-20210729-01774jiangdonglang1989@163.comHY321828-20210729-01830HY321828-20210729-01833camball2018@csu.edu.cn< HY321828-20210729-018481530362981@qq.comHY321828-20210729-01852HY321828-20210729-01854HY321828-20210729-01871xiaoxu960815@163.comjingjingfu910730@163.comHY321828-20210729-01886HY321828-20210729-0189918363992624@163.comHY321828-20210729-01924HY321828-20210729-019421170212215@qq.comHY321828-20210729-01973jldxzrly@163.comHY321828-20210730-02055feifei_zhang9108@163.comHY321828-20210730-02082HY321828-20210730-02098HY321828-20210730-02101fansuyun224@163.comHY321828-20210730-02109292849180@qq.comHY321828-20210730-02114HY321828-20210730-02121yangsuyunyun@aliyun.commmdhmm@126.comHY321828-20210730-02126HY321828-20210730-02128HY321828-20210730-02136cai_danjie@163.comHY321828-20210730-02141zhourui196@zju.edu.cnhzhang21@zju.edu.cnHY321828-20210730-02146HY321828-20210730-02179cheng1083@163.comHY321828-20210730-02182qiangzhe318@163.comHY321828-20210730-0221686581830@qq.comzbliu@pku.edu.cnHY321828-20210730-02251chenxueqi1227@163.comHY321828-20210730-02255HY321828-20210730-02277wangyue71992@163.comHY321828-20210730-02283HY321828-20210730-02295linyansong1968@163.comHY321828-20210730-02303vam_wlb@126.comHY321828-20210730-02308iris_amour@outlook.com1023717132@qq.comHY321828-20210730-02348HY321828-20210730-02350HY321828-20210730-02377xumengxinbest@163.comHY321828-20210730-02403HY321828-20210731-02412HY321828-20210731-02430hahaxiayuxiao@163.comHY321828-20210731-02491HY321828-20210731-02514HY321828-20210731-02527HY321828-20210731-025531137011561@qq.comzhijunchen369@163.comHY321828-20210731-025721429216229@qq.comHY321828-20210731-02575HY321828-20210731-02578HY321828-20210731-02610HY321828-20210731-02616liujianying1979@126.comHY321828-20210731-02632qiqinli 77@163.comHY321828-20210731-02641HY321828-20210731-02652HY321828-20210731-02666911042610@qq.comHY321828-20210731-0268922018214@zju.edu.cnHY321828-20210731-02706846753993@qq.comHY321828-20210731-02711HY321828-20210731-02712zhangshsunny@163.comHY321828-20210731-02719208211092@csu.edu.cnHY321828-20210731-02728sxm960520@163.comHY321828-20210731-02730fandi0929@163.comHY321828-20210731-02739HY321828-20210731-027431378834417@qq.com300784@hospital.cqmu.edu.cnHY321828-20210731-02765HY321828-20210731-02766HY321828-20210731-02768185567446@qq.comHY321828-20210731-02779shasha.1218@163.comHY321828-20210731-02782HY321828-20210731-02807lijiyuan@pku.edu.cnHY321828-20210731-028211023455058@qq.comHY321828-20210731-02880qiufan0928@163.comHY321828-20210731-02908HY321828-20210730-00259 7 wN 7 ?zS OR:W 7 ,{N\O ,{N\OUSMO ,{N\O{ \O VnS 7' 68Ga-FAPI PET/MR(CT)[ÀSLvu`4N^{tq_TvRekxvz PETN$v %f NS-Nyb'Yf[ TNm;Sf[bD^\OST;Sb pQSf ^N 7P [68Ga]Ga-FAPI-04/[18F] F-FAPI-42 PET/CT>fP(WRʋÀLvʋe-NvN

fPۏL[kxvz' 7H P=NpQ WSe;Sy'Yf[WSe;Sb hTepQ V] 7* 68Ga-FAPI-04 PET/CT(W/gMRhKmߘ{Lvm]~lySvQRg-Nv4N^^(u ROe WS;Sy'Yf[D^\;Sb Nwm 7 68Ga-FAPI-04(W^v`'`uSؚDdS:SWvPETbPxvz  Ay~ Nwm^Ne;Sb uQ y^ 7 68Ga-FAPI PET/CT(WzLvʋeRg-Nv^(uxvz N S^,{N;Sb Hvƒ ^N % 18F-FAPI T18F-FDG PET/CT (WzLv`-Nv^(u[k  NgS" ^];Sy'Yf[D^\,{N;Sb 7 s#kt y^ 7& 68Ga-FAPIN18F-FDG PET/CT[/gMRÀLv`ċ0Ov[gqxvz  PETN$v 7 gɄ y^;Sy'Yf[D^\,{N;Sb *Q3 68Ga-DOTA-FAPI-04 PET/CTt+RuS]ut'`DdSN18F-FDG PET/CT[k #1 s&te HÍ _lς 7, 68Ga-NOTA-Nb109(WLvPDX!jW-N[PD-L1hhKmvMQuPET>fPxvz  %( Rnz _lςwSP[;Sf[xvz@b s SN 7B 4Y[4Yk68Ga-DOTA-TATE T68Ga-DOTA-JR11 PET/CT(W$v􁨚oS#N$vvhKmHeNyMRw'`xvz * OVg -NV;Sf[yf[bSNOST;Sb 7 of~=N WNPETTMRIq_P~f[[ YS($v`vuX[Kmxvz  HZ f[uSN^0NS:S;Sy'Yf[D^\SN)Y[W;Sb ~g% PET/MR(WvLvuS SUV0ADCS~~utf[yr_vsQ'`xvz-Nv^(u  \gx -NVNl>eQ;`;Sb _}v1/ PSMATT{T4lbP(WSS'`MRRzLvʋe-Nv^(u WNYSpePSMA PET/MRIvxvz , Ngga SN'Yf[$v;Sb hg_ U 7& NOPSMAhMRRzLvv68Ga-PSMA-FAPI PET/CT >fPxvz " "-fZ zzQQ;S'Yf[,{ND^\;SbN;Sb 7 jlY5 WN68Ga-PSMA-11N18F-FDGSSPET/CTq_P~f[KmċNo }Oea'`MRRzLvv$vw   REu Ye'Yf[D^\$v;Sb [\ VnWS 7) 68Ga-PSMA PET/CTNYSpeMRIʋe-N0NOqSMRRzLvvQnx'`[kxvz  U8ley -NWS'Yf[XnŖ;Sb Ux 68Ga-PSMA-617(uN~ހLvPET>fPvxvz  bSTNׂ Nwm 7) 18F-FMISO PET/CTON'l>fP(uNNSCLC`xyP[luT^v]_Rg  Rfs SN 7% WN 18F-RGD eu@{Micro-PET>fPċN~vLvly\o   _1f ;Sy'Yf[D^\SNS ;Sb hg TR! m]$v`QsSuvsQvS'`[18F-FDGDdSvq_T  sszy V]'Yf[NS;Sb Ngg% -m|7hˆ}vPET>fP(uNxvz Nwm>y:S{^wx`Tck8^Nvw9eS  shm Ye'Yf[D^\NSq\;Sb ў_l 7# W~PET/CTq_P~f[yr_TT4N^utSpeKmzLvEGFRWVr`  hg=N T\n;Sy'Yf[D^\,{ N;Sb sS" 18F-FDG PET/CT(WzLvEGFRWVhW-Nv^(uNfPǏe->e\'`f~t+RSSv`'`$vvRekxvz  !9Npg! 18F-FDOPA PET/CT>fP(W< ($v-Nv4N^^(uNfPċ0OHQ)Y'`ؚ\ }@u`?Qz?~ހY]vN"_8^N4N^vsQ'`xvz ! [tm3 68Ga-DOTATATEN18F-FDG PET/CT[ N TutR~vÀ^y~QRl$vvʋeHe  b@l NS-Nyb'Yf[ TNm;Sf[bD^\ TNm;Sb 1g\NS ub }SSO>fP(W^y~QRl$vy i`-Nv^(uc [~s^ WSN^,{N;Sb s\ lWS 7? 18F-AlF-NOTA-Octreotide PET/CTN18F-FDG PET/CT(W^y~QRl$vʋeNe\'`oirxSNlS sV f -NV;Sf[yf[bSNOST;Sf[bSNOST;Sb 1ggVf _lς 7( 89Zr-DFO-InfliximabvTbS\ ~p!jWTNF-4ls^vċ0O # _[s^ hgOe% eWP2X7SSO>fPBR18F-FTTM(WR |7hlxS N3z[eWW>fP-Nv^(u  NTC z{v\+ eW|?\u/\ }$vPET>fPBR[68Ga]Ga-HBED-CC-exendin-4  Nggt SN^'Yf[ 1g eW68Gah NN }{|PSMAvTcv6RYNċ0O  k\_l SN'Yf[,{N;Sb hgtQ vTACE2ukSSO~TWcvRekċN  Ng9N 1gNS 131IhvssUSb(WeP^_?avuirf[R^ToNRRf[xvz  _fY V] 7 225Ac-PSMA-617hN(celvRekc"} R`i WS;Sy'Yf[D^\;Sb 7 sR+ 177Lu-FAPI46(Ww($v SOQvuirR^SNanoSPECT/CTbPRg '  j ;Sy'Yf[D^\SN)Y[W;Sb PETRP[q_Pc[v|x-NP[OluBNCT xvz  Ng~CQ SN'Yf[Sf[NRP[] zf[b$ Gluc-Lys([Al18F]NOTA)-KE108v6RYSuirf[ċN ؚ SP[ؚyN gPlQS bONS6 ~ޏˆ}vEDB-FNyr_'`PETc18F-Al-NOTA-PEG4-ZD2v6RYSmicroPET>fPxvz  & *2 H_N lS 7" Al18FhHER2vTRP[c[ÀLvHER2eRvKmv4N^MRxvz  YŖ lS;Sy'Yf[,{V;Sb uef QS 7 eW_Lpl>fPBR[18F]FIN1CKvꁨRSTb >e\'`oirxSNlS 7 }vO QS;Sf[bD^\;Sb UOsg 99mTch~s|bSO(uNHER23'`sNzLvʋevRek4N^xvz  uQ Nwm^,{NNl;Sb uKfNS. 18F-PI2620011C-CFT018F-FDG PET/MRI TTʋeMSA-CNO # ', R8h;Sf[SPECT/CT  7 _hfO NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;Sb 7 xSPECT/CT(W\?Q^y~k~ހ$vlyʋe-NvXvN

fPRʋe|~(uNt+R?Qzuuov`'`vSL'`xvz R8h;Sf[SPECT/CT  hgl V]'Yf[NS;Sb 8h;Sf[y !NSO$ [99mTc]Tc-Galacto-RGD2 (WLvRW-Nv4N^^(uNfPvRekxvz ςN y^wz;Sb Hee uyyr_'`AI!jW(WMRRzLvlyRʋe-Nv^(u  {" [ϑ99Tcm-PSMA SPECT/CTʋeMRRzLvvRek4N^xvz  egZ&t ѐ]'Yf[Nl;Sb ؚ8l>N )Y%m 70 miR-146b-3pvTMUC20cMET(Wxl'`2urzLvSuSU\-Nv\O(uSvQ:g6Rxvz  8h }lu O )Y%m;Sy'Yf[;`;Sb -^ b~~~ހ;mSˆ}vFAP USKQbSOvPETbPN8h }luxvz  _h#k R_ZS# >e\'`8h }131Ih0W~s||X:_MQuhgp;eulb6Rly'`$v  _sOsO TNm'Yf[D^\,{ASNl;Sb YOޘ& ͑~NO2urz }l\m(WRSW2urzLv/gTʋe'`131IhQkbc-Nv^(uNe\'`xluN2urzsN4YrLv4Om]~ly` NoT g 7 Y[]s WSe;Sy'Yf[s_l;Sb Y[N ^ 7 RSW2urzLvDdx3'`lym]~ly131IluuHeRg  8h }lu 7 hSf6q ^;Sy'Yf[,{ND^\;Sb zfSf WNm^f[`NKmRSW2urzLvlyDdxRvxvz [~O Nwm^,{mQNl;Sb+ -NNOqSRSW2urzLvNOBRϑTؚBRϑ131In2uT4N^~@\US-N_MRw'`:g[gq4N^xvz  c q\ 7 2uLv/gT`YhT@'`T~ހ~[Q\NxuTMQuR NM  ^_R q\;Sy'Yf[,{N;Sb Rwmq0 GDF150LCN20KCNN4TSH3BGRL3vhN2urzsN4YrLv>e\'`xluvvsQ'`xvz   HOe ؚQc% RSW2urzLv`-Nm]~lyuvpg'Y_v4N^aINNS[131xluvq_T  ㉶[j 'k3O x-131Rlu[-NqSRSW2urzLvTq_T  P_uQ 1.V]'Yf[NS;Sb8h;Sf[y2.]N_l^,{NNl;Sb Ğd _l 7 ]'Y2urz4O2uN131`!egluuHeRg  R\ck WS f'Yf[,{ND^\;Sb _R v"vuKb/gTTT32Pwe4luvelS4N^HegċN  ĞڋR ][a^-N_;Sb ς [ 7 >e\'`125I|P[lub!0c!g^\~ހLvv4N^uHeSBRϑf[  ~zy Sb:S;`;Sb _Ve 125I|P[ ieQlul'`2urzLvuHeRg N4t _lw$v;Sb H_Q$ m223luSRbb'`MRRzLvlyNy_>eh~{0USIIIg4N^xvz  hT NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;SbNb R^Q- 177Lu-DOTA-JR11NFluzoparibT(ulu^y~QRlSMRRzLvvRekc  j WSN^,{N;Sb8h;Sf[y '`bt(WLvZfg125I|P[lu`v^Su-Nv^(u  8h;Sf[bt  }N Nwm^,{ASNl;Sb T-NO& Nxxzw99m-2u'lW_NW_H蕧c_Lpl>fPhg-Nv~TbtHeg  8h;Sf[bt 7 z\pg fkIl^,{mQ;Sb hQeMO2bSvc|~9eUbX\2bvbtSOO < bRR$ _tD,g(W2urzLv>e\8h }lu`baSbN^[e_-Nv-NNHe^xvz  _)P _Qy! [_hurċ0OϑhRSW2urzLv131Ilu!jWWvOSOHe^h  MoJW;Sf[b "wm, 2uN`99mTcO4-2urzSPECThgTvSOY\BRϑS_ϑsR`SSS4N^2bxvz  ွ Ym_l'Yf[;Sf[bD^\,{N;Sb c_[pg lWS 7 ʋe'`131IhQ>fPv\2bxvz  HOZ :eT% *NSOSNesQ`btce(WR\t^`?Q2urzv`'`$v/gTLx131lu-Nv^(u  e! ^~'`bts^S[2urzLv/gT131xlu`u;m(ϑvq_Tr^xvz  ဉs^ VnWSw$v;Sb q\ 7 RSW2urzLv131IluT`urSOS_taSv('`xvz  { q\;Sy'Yf[ hg }N" Nybt(ϑch{t(WRSW2urzLv/gT131Ilu`bt-Nv^(u  Q /lS6 089sr 0lulyLvuuvHegċNSbtSOO  NgSZ# ޘLeTpibU\Qpe[18F-FDG PET/CT\uvpcKmRvq_T  8h;Sf[b/g ĞKQOe ^Nw[Oq\^,{NNl;Sb 7. ͑^Spe[eWJS[SOcKmhVSPECTeB\zzRRvq_TSvQN O~SPECTzzRRvk !& sm >:_ (WPET/CTVP(ϑc6R-N~nlv^(uxvz  se:_$ N TǑƖe[NCZTx- -I SPECT/CT~[[ϑQnx'`vq_T    _Ya WNPET/CTVP^fP-Nv^(uxvz   _gas {NVf( peW[SPET/CT uMi550O(uuCare.iQC_ne8^(cv4N^^(uc  HfIQ ^N 7 WNDXAKm[̖'`ߘ4s[^TSObRv|[^xvz  퐌e fWS'Yf[D^\,{N;Sb' SPECT/CT[ϑ(uN2urzLvhQR/gT!k131IluT N TMOlyvpvċ0O  bO NSOSPET/MRI_>fP-NMRITPETVPMQvelf[xvz   8h;Sf[b/g 7 HtQ' vT N4sNzLvveW\RP[STir18F-ET-OTSSP167\RirPETbP "% sO lS 7 SPECThQ>fPVP(ϑq_TV~R }Vg N^t NSSwl{t@\;`;Sb ۏL'`8h N'`utauˆ}vPET>fP4N^NfPvJS[ϑRg  " WNPI2620 PET/CT[?\yQwm؞u`Qtauˆ}vvxvz  O\Q6 T:g PET/fMRI Y!j`RP[bPhKm?\(wm؞uTiMRS N TN:SQ~RޏcTa|N"&T9eSvxvz  _m NwmN'Yf[;Sf[bD^\^tё;Sb Ngj_ eS'`?\yQwm؞u`vYcPET/MRq_P~gRg  _SfT( ?\(wm؞u`؞Q~:SWv_8^~gޏcSm|7hˆ}vlyNyPET/MRxvz & #k9 -NVNl>eQSb:S;`;Sb 7 slV3 WN2021HrWHObN($vR{|hQv18F-FET PET/CT q_P~f[Km!jWvg^TRekRg  # NSm" WN18F-PET/MRIY!j`q_Pt+Rؚ~+R($vTm]$v-Nv^(u  _Y# WNNSOSPET/MRTT@Am0N"(Wba'`:@'`@{u`vRek^(u  ]x ;Sy'Yf[[fk;Sb 7 bSm4 18F-APN-1607 T18F-FDG PET/CTTT>fP[NPSPTAD`vʋeHevRekxvz "% &( >tv ]^t. WN Jensen-Shannonelv'YN"ޏc~ch *NSOSKmSkvu/gTv܏g~g  1glNS wck8^Na|N"N\ }bbvsQ| H&t ς]'Yf[D^\,{ N;Sb 7 Sfh) WN18F-FPEB PET/CT[͑^buN"W7(lxSSO5S(u'`vRekxvz ! hT^ZS -NWS'Yf[XnŖN;Sb sNNS PET/CTRP[q_PċNunnߘlub'Y v[xvz ]%fz! eWPDE10Ac18F-P10A-1910TbT4N^MRq_Pxvz  O st bu`@\@AmLplxvz SVNS Ym_l'Yf[;Sf[bD^\8+Y;Sb ITPR1NOhNRSW2urzLvۏU\0MQuxmm0lVSTvsQ| [8h;Sf[ TNwZwZ TREM2mS|~$vyr_'`ʋevhQeRP[vp [8h;Sf[ 7 w\ WNPETVPvKM\ >\Y noBRϑ!jb{el  땇[ f. SvpRP[c68Ga-DOTA-exendin-4-TOCvx6RSvQvT\ }$vv[xvz  Ng5s^ WSe;Sy'Yf[WSe;Sb8h;Sf[y ͑^ 7 Y!j_>fPNIQpluveWc EB-ICG-RGD [ ͑^;Sy'Yf[D^\,{N;Sb zLvPD-L1vsQWVh1N$vMQu~ހxmmvsQ|  NgsO%m5 NO'l_sX NpSvENO1 [zLv|N"͑ zvc\O(uS18F-FDG PET/CTRP[q_Pf[xvz . NS ς]'Yf[D^\,{N;Sb RXfPxvz ). sO=N Nwm^,{NNl;SbRb t^{\ S̃y i[6qp\ wR9eUvRekxvz hT^t Ym_l'Yf[;Sf[bD^\,{N;Sb8h;Sf[y WNPDGFRvTNTSOv$v~s|cxvz  Ng#k 0uɄ vTPSMAvPET>fP(WeRvKmCAR T~ހvRekxvz   [ey WNDVDMS/IR780 YT~s||b$vXRR[xvz  Ng)P9 ͑^;Sy'Yf[,{N;Sb ?j_' WN18F-FMISO PET>fPvKmON'lc~vLvPD-L1hv[xvz  eWBmK CTMuirv06RYS(W($v>fP-Nv^(uxvz  RX[ vT'lSSO|lu N4'`sNzLvly ^z] (uN8h }R&Oy+Y[IQRRluv_SIU{|IQOeBRvTbS;m'`xvz Ngs g^V" |?\uRir!jWv^zS18F-FP-(+)-DTBZ PET>fPxvz  YNg " 8^Suoir[MQuvOS^SO|elf[vq_T SOYRg kgf _lς'Yf[D^\;Sb wmWS 7 2uLv`/gTN"chSSvRg SOYRg 7 "k wmWS;Sf[bD^\;Sb& IGF-10IGFBP-3(W^\~ހLv`@nTLv~~-NvhS4N^cvz  'k3t <.7 _];Sy'Yf[D^\;Sb8h;Sf[y 7 NgzfR 7 @nU씒|ˆ}vAKm[(W^y~QRl$vʋe-NvNfPSUVfP(Wba'`_p`Q TekSluTċN-Nv^(uxvz _8h;Sf[ Y[&twZ q\w_@{u;Sb Ng`ۏ! Oۏ_FDGDdSveQeeHh(WPET/CT_N">fP-Nv^(uxvz  _8h;Sf[ 7 Y[Sff -NV;Sf[yf[bY;Sb+ 99mTc- duramycinQN>fPċ0Ox'`xvb6RBR[TQR eWW3z['`vq_T uOe _VR# 18F-FDG PET/CTpu>fPċN%`'`_h`]_RTvNfPċN_:@/QLpl_c$OT@\_ϑN"xSvQN][ _RvsQ|  _ޘޘ ς]'Yf[D^\,{ N;Sb/8^]^,{NNl;Sb  sÍm3 68Ga-Pentixafor PET/MRI vT:y*CXCR4ċ0OR |7hlxSeWWp'`S^4N^xvz ! bS ;Sy'Yf[D^\SN[;Sb Ng' QrR Y/euS`QrR 18F-lSDdSNOR |7hlxSV }vvsQ'`xvz  )nIZIZ _Sf=N* eWPET:y*BR18F-FMPPl_n N13N-(l4l_Lpl>fPv4Y[4Y[kxvz   siOiO ATPw蕧c_Lpl>fPċNQ_uvsQ\@RpeOYu_pvxvz lyÔ SN;Sb 7 Yzf# 99mTc-&qxv99mTc-PYP >fP[_m|7hSvʋeNfP(Wba'`@hh^X'`R ؚS`-Nv^(u Hx ^ CZT SPECT_@Am[ϑʋeؚqSQ_u`v^(uN

+?? @Z EA A B |CO 8D EEFGkrHEWI*-J KKLMqxNKPO#%PQQRSzTRaU4NV0W XXYuZDk[!K\'] ^^_p `K aA bT Gd ze0flh" j~k4mZnpTq rIsuvOnxy}6{|'}\ j r_эcJ/9B)sU;ޜOU, s ( (-gTvj^P0"%}hA e b - EXCccB ZO (v@L(:PMB_ dMbP?_*+%&?'?(?)?M HP LaserJet Pro M201-M202 PCL 4 C 4dA4DINU" L kQ SMTJ HP LaserJet Pro M201-M202 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueDuplexNONEOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOEMFSpoolingforPLSwoMopierTrueCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorMode24bppEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoPrintQualityGroupPQGroup_2HPDocPropResourceDatahpchl165.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpcm2016.xmlHPLpiSelection180lpiHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexFALSEHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE165HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS165HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEPSServices_DeviceandSuppliesStatusTRUEPSServicesOptionPSServicesDummyOptionHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPEnableRAWSpoolingTrueHPConsumerCustomPaperTrueHPPreAnalysisTrueHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE165HP_DIBStitch_TintTestDisabledIUPH"x.Qh"ĂKT.d6nc44B(`,,ۅWKtlV<3lhC9͜94<0P"s چ,Pi?]"H;;m3QV&c8#%DKV.BT*{VlMWk^s8ĒU`,²&񒿱}5t:o{ׅSGL>BVӳ8N-DDTO݇׋w$ ;IN¹28lI2SQZPiō:-A_JrxLja,YI~(YTURaKܑxQH pӢFSVsFvC+5~sZO,i_3S1JvO^FUi421_!{x^n-k&a*۪rh"""""""@Zy<" =??&U} I ^} ^} 7W} l} ^} K} mK} K} K} $ Kt$t  @ ` @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ mnmmmmmmmm Y Y _g Y Y Y Y Y _f Z ] J g ] I I I II Z ]Y J g ] I I} I IW Z ]E J g ] I I I I Z ]a J g ] I IG I I1 [ ] J g ] I I I IQ Z ] J g ] I IB I IC Z ] J g ] I I\ I I; \ a O h a I N N N Z ]e J g ] I I I Ik \ b Q g b I P P P Z ]H J g ] I II I IY Z ] J g ] I I I I Z ] J g ] I I I I [ ] J g ] I! I I" If Z ] J# g ]$ I% I I& I Z' ]r J( g ]) I* I I+ I Z ] J, g ]- I I I II ]. ]& J/ g ]0 I% I' I0 I' ]1 ]+ J2 g ]3 I4 I, I5 I Z ] J6 g ]7 I8 I I9 I Z ] J: g ]; I< I I; I Z= ]D J> g ]? I@ I IA I@ Z ]= JB g ]C LD Iz IE I] ]. ] JF g ]G LH I Xm X ZJ ] JK g ]L IM I IN I ZO ] JP g ]Q IR I IQ I Z ]2 JS g ]T IU I IV I4 [. ] JW g ]X IY IZ IZ I* Z ] J[ g ]\ I] I I^ I' Z ] J_ g ]` I] I I^ I'Dl(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ Z ] Ja g ]b Ic I Id Iw !]. !] !Je !g !]f !I< !I8 !If !I8 "Z "] "Jg "g "]h "Ii "I "Ij "IJ #Z #] #Jk #g #]l #Im #I #In #I $Zo $]X $Jp $g $]q $Ir $Ix $Is $I %Z %]4 %Jt %g %]u %Iv %I %Iw %I> &]1 &] &J} &g~ &] &I&I &I &I/ '] '] 'J 'g~ '] 'I 'I 'I 'I (Z (]3 (J (g~ (] (I] (I0 (I (I1 )Z )]9 )J )g~ )] )I )I: )I )IR *Z *]J *J *g~ *] *I *I *I *I +Z +]5 +J +g~ +] +I +I6 +I +IN ,\x ,a ,O ,h~ ,a ,I! ,NX ,N" ,Nf -[ -] -J -g~ -] -I -I -I -I .Z .] .J .g~ .] .I .I .I .I /Z /] /J /g~ /] /L /I /I /I 0Z 0] 0J 0g~ 0] 0I 0I 0I 0I 1[ 1] 1J 1g~ 1] 1I 1I 1I 1Il 2\ 2] 2J 2g~ 2] 2I8 2I 2I 2IO 3] 3]$ 3J 3g~ 3] 3I 3Iy 3I 3It 4Z 4]/ 4J 4g 4] 4I 4Iu 4I 4Ic 5Z 5] 5J 5g~ 5] 5I 5Ii 5I 5Ia 6Z 6] 6R 6g 6] 6I 6I 6I 6I 7]1 7] 7J 7g 7] 7I 7I 7I 7I 8]. 8] 8J 8g 8] 8LH 8I 8II 8In 9Z 9] 9J 9g 9] 9I 9I 9I 9I :Z :]o :J :g :] :I :In :In :I ;Z ;] ;J ;g ;] ;I ;I ;I ;I@ <] <] <J <g <] <I8 <I <I <IO =\o =] =J =g =] =I =I =I =I$ >[ >] >J >g >] >I >I >I >I ?Z ?] ?J ?g ?] ?L ?I ?I ?ID<l~~~~~~z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @]. @] @J @g @] @I @I @I @I( A]. A] AJ Ag A] AI] AI AI^ AI' BZ B] BJ Bg B] BI BI BI BI C\ C] CJ Cg C] CI CI CI CI DZ D]; DJ Dg D] DI DI< DI DIP E] E] EJ Eg E] EI EI EI EIF FZ F]j FJ Fg F] FI FI FI FI G] G] GJ Gg G] GI8 GI GI9 GX5 H[ H] HJ Hg H] HI HI HI HI= IZ I]F IJ Ig I] II II< II IIG JZ J]> JJ Jg J] JI JI? JI JI) KZ K]K KJ Kg K] KI KI KI KI LZ L]- LJ Lg L] LI LIq LI LI MZ M]M MJ Mg M] MI MI MI MI N] N] NJ Ng N] NI NI NI NI OZ O] OJ Og O] OM OI OI OI PZ P] PJ Pg P] PI! PI PI" PI QZ Q] QJ# Qg Q]$ QI% QI QIn QI RZ R]{ RJ& Rg' R]( RI) RI RI* RI| SZ S] SJ+ Sg, S]- SI. SI SI- SI TZ T] TJ/ Tg' T]0 TI TI TI TIa UZ U]s UJ1 Ug' U]2 UI UIt UI3 UIU VZO V] VJ4 Vg' V] VI5 VI VI6 VI WZz W] WJ7 Wg' W]8 WI9 WID WI: WI X[; X] XJ< Xg' X]= XIr XI% XI> XI, YZ Y] YJ? Yg' Y]@ YIi YI YI@ YI ZZ' Z]} ZJA Zg' Z]B ZMC ZI~ ZIB ZI~ [ZD [] [JE [g' []F [IG [I7 [IH [I \op \]W \JI \g' \]J \no \I \IJ \I ]Z ]]\ ]JK ]g' ]]L ]I ]I ]IL ]I ^\ ^] ^JM ^gN ^]O ^IP ^I ^IO ^I _[ _] _JQ _gN _]R _I _I _IS _I D@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @ `\ `] `JT `gN `]U `I `I `I `I aZ a] aJV agN a]W aI aI aIS aI bZJ b] bJX bgN b]Y bI bI bIY bI cZ c] cJZ cgN c][ cI< cI cI\ cIe d]. d] dJ] dgN d]^ dI] dI dI^ dI' e]_ e] eJ` egN e]a eIb eI3 eIV eI4 fZ f][ fJc fgN f]d fI fI^ fI fIG gZ g] gJe ggf g]g gI gI gI gI1 hZ h] hJh hgN h]i hI hI hI hII iZj i] iJk igN i]l iIm iI iIl iI jZ j]Z jJn jgo j]p jI< jIM jIy jI9 kZ k]. kJq kgr k] kLs kIG kI kI1 l\ lc lTt lio lcu lI< lS lSy lS9 mZ m] mJv mgr m]w mI! mI mI" mI n\ n] nJx ngr n]y nIc nI nId nI oZo o] oJz ogr o]{ oIr oI oIs oI pZ p]_ pJ| pgo p]} pI! pI` pI" pI qZ q] qJ~ qgo q] qI qI qI qIE rZ r] rJ rgo r] rI rI` rI rII sZJ s]l sJ sgo s] sH sIm sI sI t]. t]% tJ tgo t] tI< tI tI tI uZ u] uJ ugo u] uI uI uI uIY vZ v] vJ vgo v] vI vI vI vI wZ w] wJ wgo w] wIv wI wI wI xZ' x]f xJ xgo x] xI* xIg xI+ xI y] y] yJ ygr y] yIyI yI yI zZ' z] zJ zgo z] zI zI zI zI {Zz {] {J {go {] {I{ {I {I| {I |[_ |] |J |go |] |IU |I |I |I: }Zz }] }J }go }] }I }I }I }I ~\ ~] ~J ~g ~] ~I ~I? ~I* ~IH [. ] J g ] I] I I^ IhD<l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ] ] J g ] I! I I" If ]_ ]* J g ] I Id I Id Z ] J g ] I I I I ]. ] J g ] I I I I0 Z ]Q J g ] I IR I IS Z ]T J g ] I IU I IV ] ] J g dh I Ig I Ig \ ] J g ] I I6 I* I ]. ] J g ] IY Ib IZ I* ]. ] J g ] I I& I I" Z ] J g ] I I I I Z ]h J g ] I! Ii I" I Z ]p J g ] I Iq I Ia Zz ] J g ] I I I| I Z ] J g ] I8 I I I Z ] J g ] I I I II Z ] J g ] I I I I Z ]L J g ]3 I4 I, I5 I Z ]u J g ] I Is I Ia Z ] J g ] I) I! I* I" Z ]b J g ] I I I Ij Z ]c J g ] I< Id I I ] ]# J g ek I I I I Z ]N J g ej I Ip I Ip [ [ J j [ LL LL Z ]y J g ei Im I I I Z ] J g ] I I I I [; ] J g ] I I I I [ ] J g ] I I I I Z ] J g ] I IV I Im Zo ] J g ] Ir I Is I \ a O h a I N2 N N2D8l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ [. ] J g ] I I! I I" Z ] J g ] I I_ I I Z ] J g ] I I I I Z ] J g ] I I# I IA Z ]P J g ] I IT I IT Zo ] J g ] I I I IS Z ] J g ] IU I IV I4 Z ]k J g ]! I I| I Ia \j ] J" g ]# I$ I I# I ] ]( J% g ]& I I) I' I \ ] J( g ]) I IK I IL Z ]7 J* g ]+ I I8 I IE Z ]] J, g ]- I I^ I IF ]. ] J. g ]/ I I[ I0 IH Zx ] J1 g ]2 I! Iv I" If Z ] J3 g ]4 I Io I5 Iv \D f V6 k7 f8 I9 U U: U [1 ] J; g< ]= I> I I= I Z' ] J? g7 ]@ I* I IA I Z ] JB g7 ]C ID I{ IE I- Z ]w JF g7 ]G IH Ix II I~ Z ]A JJ g7 ]K IL IB IM IC [1 ] JN g7 ]O IL I IP I Z ] JQ g7 ]R Iv I Iw I> ]1 ] JS g7 ]T IUI IV I Z ] JW g7 ]X IY I IZ I+ Z ] J[ g7 ]\ Im Ir In I ZD ] J] g7 ]^ I I I: I Z ]O J_ g7 ]` ID I. IE I- Z ]z Ja g7 el Ic I Ib I [1 ] Jd g7 ]e I I Iw I>BX~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~~~~~>@<dIJA O\\\ 7ggD Oh+'0d08 D P\JH@-@r ՜.+,0HP X`hp x  ͷͷ!Print_Area Χ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbook`SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8